Podczas XII Międzynarodowego Sympozjum dla osób z implantem słuchowym, zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce przez Stowarzyszenie Słyszeć bez granic, wykład video wygłosiła dr Shelly Chadha z Indii, reprezentująca Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tematem prezentacji była „Skala problemu niedosłuchu na świecie”.

W25izją WHO (World Health Organization) jest dążenie do tego, żeby nikt nie doświadczał utraty słuchu z powodu przyczyn możliwych do uniknięcia, a osoby z niedosłuchem mogły wykorzystać w pełni swój potencjał poprzez rehabilitację i edukację.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaobserwowano, że coraz więcej ludzi ma problem z utratą słuchu. Obecnie ponad 460 milionów ludzi na świecie żyje z utratą słuchu, która wyklucza ich z normalnego życia. Szacuje się, że w 2030 roku ich liczba wzrośnie do 600 mln, a w 2050 r. do 900 mln.
Przyczyną jest wzrost demograficzny, starzenie się społeczeństwa, infekcje uszu oraz narażenie na hałas nie tylko w pracy, lecz także w miejscach rekreacyjnych. Szacuje się, że ponad miliard ludzi jest zagrożonych utratą słuchu z powodu niezwiązanego z pracą kontaktu z głośnymi dźwiękami, w tym słuchaniem muzyki w niewłaściwy sposób.
Istnieją możliwości zapobiegania utracie słuchu. Są to: redukcja ryzyka poprzez kontrolę hałasu, właściwe leczenie infekcji uszu, racjonalne korzystanie z leków, higiena uszu, prowadzenie zdrowego stylu życia, wczesna diagnoza i rehabilitacja oraz rozwiązywanie problemów współistniejących problemów zdrowotnych.
Jedną z inicjatyw WHO jest ustanowienie 3 marca Światowym Dniem Ochrony Słuchu. W celu podniesienia świadomości na temat zapobiegania głuchocie każdego roku WHO opracowuje broszurę na wybrany temat związany z niedosłuchem.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/en/

Od niedawna można również korzystać z aplikacji hear WHO, dzięki której każdy człowiek będzie mógł wstępnie i bezpłatnie sprawdzić swój słuch: https://www.who.int/deafness/hearWHO/en/

Kolejną inicjatywą jest zmniejszenie ryzyka utraty słuchu poprzez słuchanie głośnej muzyki. Prowadzona jest kampania na rzecz świadomości wpływu głośnej muzyki na słuch.
Rozpoczęto prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli natężenia hałasu w obiektach rekreacyjnych. Termin wstępnych regulacji ustalono na 2021 r.
Dzięki rezolucji z 2017 roku WHO chce, aby wszyscy mieli dostęp do ochrony słuchu. Światowa Organizacja Zdrowia działa na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony podnosi świadomość na temat ubytku słuchu i możliwości dbania o słuch. Z drugiej strony wspiera technicznie w zakresie integracji w systemach opieki zdrowotnej w celu powszechnego świadczenia usług. W celu wdrożenia tej rezolucji wymagane jest działanie nie tylko WHO, lecz także wszystkich zainteresowanych stron (m.in. techników, społeczeństwa, grupy użytkowników implantów i aparatów słuchowych, rządów). W celu wzmocnienia globalnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania WHO uruchomiła Światowe forum słuchowe WHF. Pierwsze zgromadzenie tego forum odbędzie się w grudniu 2019 roku.
Zgodnie z zasadą: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” bardzo ważne jest działanie w miejscu, gdzie jesteśmy, ponieważ ostatecznie ogólnoświatowe inicjatywy na rzecz niedosłuchu składają się z jednostkowych czynności na szczeblu lokalnym. Dr Shelly Chadha zakończyła swój wykład z optymistycznym przesłaniem, że wszyscy mamy moc, aby zgodnie z filozofią Mahatmy Gandhiego być zmianą, którą pragniemy ujrzeć w świecie.

Streszczenie sporządzono we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Dziękujemy serdecznie Pani Grażynie Szkaradek.