Kochani,

 

Dziś chciałam napisać wam o możliwości starania się o orzeczenie o niepełnosprawności  dla dzieci, które posiadają implant.

Zdecydowanie procedura jak każda związana z otrzymaniem jakichkolwiek przywilejów  jest żmudna, ale ja sama jako mama dziecka zaimplantowanego stwierdzam, że warto.

Na początek trochę informacji.

Ocena niepełnosprawności dziecka dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo
 2. znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.
 3. przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w punkcie 2, przekraczającego 12 miesięcy,

 

 1. Choroby uzasadniające konieczność stałej opieki
  1. Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą:
   1. wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
   2. wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,
   3. upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
   4. psychozy i zespoły psychotyczne,
   5. całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
   6. padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
   7. nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,
   8. wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
   9. głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.
  2. Przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę:
   1. rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynnościowy organizmu,
   2. sprawność fizyczną i psychiczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu,
   3. możliwość poprawy stanu funkcjonalnego pod wpływem leczenia i rehabilitacji.

 

JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE?

W celu uzyskania orzeczenie należy udać się do placówki, w której jest Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.( u mnie w mieście znajduje się on przy PFRON-ie).

 

Należy udać się tam z takimi dokumentami jak:

 • wniosek u ustalenie niepełnosprawności dla dziecka
 • zaświadczenie lekarskie(ważne 30 dni od daty wypełnienia)
 • kserokopię dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem (karty
  wypisowe leczenia szpitalnego, wyniki badań, opisy zdjęć RTG, audiogram i inne)
 • kserokopię dowodu osobistego

Czasami warto tez poprosić logopedę o napisanie opinii. W naszym przypadku było to bardzo pomocne.

 

Dzieci, osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności maja prawo do:

 

 1. ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH TAKICH JAK:

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE JEST PRZYZNAWANE TYLKO WTEDY, GDY NA ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST ZAZNACZONY PUNKT 7, KTÓRY MÓWI O TYM, ŻE : dziecko wymaga stałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

Uwaga!! NIE WSZYSTKIE Zespoły do Spraw orzekania o niepełnosprawności punkt ten przyznają. Z reguły ogranicza się to do zaznaczenia punktu 8.

Czy warto się odwołać? Warto, ponieważ są takie dzieci, które ze względu na swój deficyt nawet pomimo wszczepienia implantu wymagają stałej, systematycznej pracy!!I to jest ważne.

Odwołać możemy się w Wojewódzkim Urzędzie do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Urzędu w, w którym składaliśmy wniosek.

 

 1. ZNIŻEK NA PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ:

 

Tabela 1. Wykaz uprawnień w przejazdach dla dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (Polskie Koleje Państwowe) i autobusowego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej).
Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP

(2 klasa)

Przejazdy PKS Uwagi
1.

 

Dzieci do lat 4 100% ulga

pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe
klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga

autobusy zwykłe i przyspieszone

Bilety jednorazowe

PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta to 78% ulga
2. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

opiekun – 18 lat
przewodnik – 13 lat lub pies przewodnik

95% ulga

pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga

autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe

3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 78% ulga

pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

 

klasa 2; w klasie 1 dopłata

78% ulga

autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom-szkoła-dom
4. Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 78% ulga

pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe
klasa 2; w klasie 1 dopłata

78% ulga

autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

 

Bilety jednorazowe

Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe

 

 

 

 

 1. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

 

 

Pamiętajcie jednak, że to, jakie dofinansowanie otrzymacie i w jakiej wysokości zależy od dostępności funduszy jakie posiada Ośrodek Pomocy Społecznej lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).